Kjósarhreppur - Myndir

Gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu sorps í Kjósarhreppi

 

1. gr.

Kjósarhreppur mun á árinu 2018 innheimta gjald fyrir sorphirðu í sveitarfélaginu eins og nánar er kveðið á um í gjaldskrá þessari.

2. gr.

Sorphirðugjald, utan grunngjalds, miðast við stærð íláta og tæmingu á minnst tveggja vikna fresti. Vegna sumarhúsa og vegna lögbýla er lagt á sérstakt sorpgjald án tillits til stærðar íláta eða tæmingar. 'ibúðarhús eða rekstur sem ekki eru með tunnu greiða kr. 17.000.-

3. gr.

Árið 2018 verður sorphirðugjald sem hér segir:

 

Flokkar:

 

 

Álagning

A1. Sorpgjald 240l. tunna                              

 

 

Kr.  30.434

A2. Sorpgjald 360 l.

 

 

Kr.  35.627

A3. Sorpgjald 660 l.

 

 

Kr.  50.734

B.   Sumarhús

 

 

Kr. 12.854

C.   Rekstur 

Sorpgj. án tunnu

Grunngjald

Gámar

 

 

Kr. 17.556

Kr  17.000

Kr. 3.500

Kr. 82.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. gr.

Af skráðum fasteignum í sveitarfélaginu skal greiða grunngjald óháð stærð íláta og án tillits til tæmingar. Eigandi fasteignar greiðir sorphirðugjald nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samningsbundin jarðaafnot sé um að ræða. Þá greiðist sorphirðugjaldið af ábúanda eða notanda. Eigendur jarða, ábúendur eða notendur, greiða eitt gnunngjald enda séu skráðar fasteignir tilheyrandi jörðinni í umráðum sama eða sömu aðila og jörðin. Heimilt er að leggja sorpgjald samkvæmt flokki C á allar jarðir í sveitarfélaginu óháð því hvort búseta sé á jörðinni eða ekki og óháð því hvort rekstur sé á jörðunum eða ekki.

5. gr.

Sorphirðugjald skal álagt og innheimt með fasteignasköttum og öðrum fasteignagjöldum og nýtur gjaldið lögveðs í fasteign þeirri, sem það er lagt á sbr. 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 7. gr.  laga  um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 6. gr.

Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi hreppsnefndar Kjósarhrepps þann 1. desember 2017 sbr. heimild í 8. gr. samþykktar um meðhöndlun úrgangs í Kjósarhreppi  nr. 30/2007, sbr. lög nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs og lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir  og tekur hún gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

 

Kjósarhreppi 31. desember  2017

 

Guðný G Ívarsdóttir