Fara í efni

Félag sumarh.e. Valshamar

VALSHAMAR, félag sumarbústaðaeigenda í Eilífsdal, Kjós

Stjórn Valshamars 2024-2025 skipa:
Formaður - Magnús Sigurðsson Hlíð 13a .
Gjaldkeri - Estiva Einarsdóttir, Hlíð 31
Ritari og upplýsingafulltrúi - Ester Inga Óskarsdóttir, Hlíð 31
Meðstjórnandi - Björgvin Magnússon Eyrum 24.
Meðstjórnandi - Eggert Claessen Hlíð 23 

Endurskoðendur - Egill Sigurðsson Eyrar 25 og Þórunn Liv Kvaran, Eyrar 14
Landeigandi - Sigurþór Gíslason, Meðalfelli í Kjós
Valshamars netfangið valshamarkjos@gmail.com

Valshamar. 

Lög frístundahúsafélagsins Valshamars.

1.gr.

Nafn félagsins er Valshamar.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Allir frístundahúsalóðahafar á félagssvæði Valshamars í frístundabyggðinni eru félagsmenn.

Á félagssvæði frístundabyggðarinnar fylgir eitt atkvæði hverri lóð undir frístundahús og fer umráðamaður lóðar með atkvæðisréttinn.

3.gr.

Hlutverk félagsins í frístundabyggðinni er  m.a. að taka ákvarðanir um:

1.             Að sjá um sameiginleg hagsmunamál lóðahafa á félagssvæði Valshamars.

2.             lagningu og viðhald akvega og göngustíga að og innan svæðis,

3.             gerð og rekstur á sameiginlegum svæðum í frístundabyggðinni, svo sem leiksvæðum og bílastæðum.

4.             gerð og rekstur á sameiginlegum aðveitum og fráveitum,

5.             gerð og viðhald sameiginlegrar girðingar um svæðið.

4. gr.

Ef félagsmaður ræðst í framkvæmdir á lóð sinni og af því hlýst tjón á sameigninni ber hann ábyrgð á því þrátt fyrir að þriðji maður á hans vegum veldur tjóninu.

Stjórn félags í frístundabyggð skal hlutast til um að samþykkum félagsins verði þinglýst á allar þær fasteignir sem taldar eru upp í samþykktum þess.

5.gr.

Kostnaður skiptist að jöfnu og ræðst af fjölda lóða undir frístundahús á félagssvæðinu. Umráðamanni lóðar undir frístundahús er skylt að greiða sinn hluta kostnaðar sem hlýst af ákvörðun sem löglega hefur verið tekin.

Greiði félagsmaður ekki hlutdeild sína í sameiginlegum kostnaði og í félagssjóð eignast félagið lögveð í eign hans á félagssvæðinu til tryggingar kröfunni. Lögveðið nær einnig til vaxta og innheimtukostnaðar af kröfunni ef því er að skipta.

Lögveð stofnast þegar félagið innir greiðslu af hendi eða á gjalddaga félagsgjalds ef um slík vanskil er að ræða.

Lögveð fellur niður ef því er ekki fylgt eftir með lögsókn eða því lýst við nauðungarsölu innan árs frá stofnun þess. Viðurkenning eiganda utan réttar nægir ekki til að rjúfa fyrningu.

6.gr.

Aðalfund skal halda árlega fyrir 1. maí. Hafi félagsstjórn ekki boðað til fundar 1. júní er þeim félagsmönnum sem vilja halda fund heimilt að boða hann.

Aðalfund skal boða bréflega með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Í fundarboði skal greina fundartíma, fundarstað og dagskrá.

Þá skal geta þeirra mála sem ræða á og meginefni tillagna þeirra sem leggja á fyrir fundinn.

Á aðalfundi skulu a.m.k. vera eftirtalin mál á dagskrá:

1.             Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins,

2.             Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar og umræður um þá,

3.             Kosning formanns,

4.             Kosning annarra stjórnarmanna,

5.             Kosning skoðunarmanna reikninga og varamanna þeirra,

6.             Framlagning rekstrar- og framkvæmdaáætlunar fyrir næsta ár,

7.             Ákvörðun um árgjald til félagsins,

8.             Mál sem tiltekin eru í fundarboði.

9.             Önnur mál. 

7.gr.

Rétt til fundarsetu hafa félagsmenn, makar þeirra og sambúðaraðilar.

Félagsmaður má veita sérhverjum lögráða manni umboð til að mæta á fundi og greiða atkvæði. Skal umboðsmaður leggja fram á fundinum skriflegt og dagsett umboð. Slíkt umboð má hvenær sem er afturkalla.

Afl atkvæða ræður úrslitum mála annarra en þeirra sem fjallað er um í 4. og 5. mgr.

Ákvörðun um að ráðast í framkvæmdir eða stofna til kostnaðar, sem leiðir til útgjalda sem eru umfram venjulegan rekstrarkostnað félagsins, telst því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða og minnst þriðjungur félagsmanna sæki fundinn.

Ákvörðun um gerð samþykkta skv. 6. gr. eða breytingu þeirra verður því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða og minnst helmingur félagsmanna sæki fundinn.

8.gr.

Stjórn skal  skipuð fimm félagsmönnum. Formaður sem skal kosinn sérstaklega og svo fjórir stjórnarmenn.Stjórnin skiptir að öðru leiti með sér verkum.  Stjórnin fer með æðsta vald í málefnum félagsins í frístundabyggðinni á milli aðalfunda. Stjórn getur boðað til félagsfunda eins oft og þurfa þykir. Til funda skal boða bréflega með tveggja vikna fyrirvara nema annað leiði af samþykktum félags.

9. gr.

Í fundagerðarbók skal skráð stutt yfirlit yfir allt það sem gerðist á fundum félagssins og skal fundargerð undirrituð af ritara fundar og fundarstjóra.  Fundargerðirnar eru síðan full sönnun þess, sem fram hefur farið á fundinum.

Á fundum félagsins skulu allir félagsaðilar eða umboðsmenn þeirra sem sitja fundinn skrá nafn sitt í fundargerðarbók eða fundarsóknarbók og fyrir hvaða lóð þeir sitja fundinn

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagssins 27. maí, 2008.

Lóðir, sem hafa hlotið viðurkenningu fegrunarnefndar:

1984    Eyrar 20         Guðbjörg Guðjónsdóttir og Eðvar Ólafsson

            Hlíð 3             Matthildur Jónsdóttir og Sýrus Magnússon

            Hamrar 3       Nanna Jónsdóttir og Ólafur Hannesson

1985    Hlíð 5             Inga Á. Eiríksdóttir og Þórður Guðnason

1986    Hlíð 35           Guðrún S. Guðmundsdóttir og Jón Þorvaldsson

            Hlíð 38           Ásdís Krisjánsdóttir og Jón Halldórsson

1987    Hlíð 4             Guðbjörg Guðnadóttir og Gestur Magnússon

1988    Hlíð 39           Anna Jóna G. Betúelsd. og Þorkell Guðmundsson

1989     Hlíð 27          Guðrún Ólafsdóttir og Gunnar Oddsson

1990    Hlíð 30           Ásgerður S. Jónasdóttir og Tryggvi Jónsson

1991    Eyrar 22         Stefanía Bjarnadóttir og Tryggvi Guðmannsson

1992    Eyrar 15         Steinunn Lorenzdóttir og Þorgeir Gíslason

1993    Eyrar 5            Ingibjörg Þorfinnsd. og Guðmundur Þorbjörnsson

1994    Hlíð 40           Ragnheiður Hannesdóttir og Víglundur Sigurjónss.

1995    Hlíð 62           Ágústa K. Magnúsdóttir og Sigurður Jónsson

1996    Hlíð 66           Fjóla Kristjánsdóttir og Valdemar Nielsen

1997    Hlíð 68           Stella Halldórsdóttir og Snorri W. Sigurðsson

1998     Hlíð 29    Vilborg Víglundsdóttir og Gísli Albertsson

1999    Hlíð 31           Hrefna Jónsdóttir og Ríkarður Árnason

2000    Hlíð 19 A       Rannveig Ívarsdóttir og Otti Kristinsson

2001    Hlíð 7             Jónína Hafsteinsdóttir og Ármann Einarsson

2002    Hamrar 13     Málfríður Jónsdóttir og Haukur Bjarnason

2003    Hlíð 46           Petrún Jörgensen og Friðjón Skúlason

2004    Hamrar 9       Þóra K. Sigursveinsdóttir og Heimir Morthens

2005    Hlíð 69           Árný Friðriksdóttir og Jón H. Gunnarsson

2006    Hlíð 15 A       Sigríður Þorsteinsdóttir og Guðlaugur Jónsson

2007    Hlíð 40           Fríða Björk Einarsdóttir og Guðmundur Einarsson      

2008    Eyrar  9            Sjöfn Ólafsdóttir og Gunnar Ingi Jónsson

2009     Hlíð 7A            Markús Sigurðsson og frú

2010     Hlíð 43             Erna K. Þorkellsdóttir og Ágúst Guðmundsson

Getum við bætt efni þessarar síðu?